ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI LA OLIMPIADA DE ISTORIE – ETAPA JUDEȚEANĂ – 18.03.2023

OLIMPIADA DE ISTORIE

ETAPA JUDEȚEANĂ 

18.03.2023

            Olimpiada de Istorie-etapa județeană, se va desfășura sâmbătă, 18.03.2023 ora 10.00, la Școala Gimnazială Nr.9  „Nicolae Orghidan” Brașov.

Olimpiada de Istorie se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației Nr.3035/ 2012 cu  modificările și completările ulterioare.

La Olimpiada de Istorie pot participa elevi din învățământul de stat, particular și confesional, indiferent de forma de învățământ cu frecvență (zi/ seral)/ frecvență redusă.

             Participarea la această olimpiadă școlară este opțională și individuală.

             Probele de concurs se desfășoară pe clase: a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a/ XIII-a.

Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei din care fac parte.

             La toate etapele de concurs se susține o proba scrisă. Durata probei scrise este de 3 ore.

Calificarea participanților la etapa superioară a olimpiadei se face cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației Nr.3035/ 2012 cu  modificările și completările ulterioare și cu aplicarea criteriilor înscrise în regulamentul specific al olimpiadei. Criteriile de calificare și numărul de locuri alocate pentru etapa superioară sunt comunicate elevilor, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea etapei curente a olimpiadei. Pentru etapa națională a olimpiadei de istorie se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean și pentru fiecare sector al Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Punctajul minim obținut la etapa județeană/ sectoarelor municipiului București este de 85 de puncte (nota minimă obținută 8,50).

La etapa națională a olimpiadei, în baza prevederilor Art. 15 alin. (4) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației Nr.3035/ 2012 cu modificările și completările ulterioare, se atribuie un număr de 23 de locuri suplimentare/ disciplină, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/ a sectoarelor municipiului București și calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației Nr.3035/ 2012 cu  modificările și completările ulterioare. Și în acest caz, pentru a participa la etapa națională pe locurile suplimentare este necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană/ sectoarelor municipiului București să fie de 85 de puncte (nota minimă obținută 8,50).

Pentru elevii care au obținut medii/ punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare, Anexă la Ordinul ministrului educației Nr. 3035/ 2012 cu modificările și completările ulterioare.

Subiectele pentru toate etapele olimpiadei de istorie vor fi elaborate pe baza programei pentru olimpiadă:

  • la clasa a VIII-a, structura subiectelor pentru toate etapele olimpiadei va conține două tipuri de itemi: 1-2 întrebări structurate, pe baza unei surse istorice; 1-2 eseuri pe baza unei structuri de idei sau pe baza unor termeni istorici.
  • la clasele IX-XII/ XIII se va urmări atingerea competențelor specifice cuprinse în programele școlare în vigoare, iar structura subiectelor la toate etapele olimpiadei va conține tipuri 2 de itemi: 1-2 întrebări structurate, pe baza unor surse istorice, unde să se urmărească selectarea, utilizarea, analizarea, interpretarea și argumentarea informațiilor istorice; 1-2 eseuri pe baza unei structuri de idei sau a unor termeni istorici dați.

La etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București subiectele și baremele aferente vor fi elaborate de un grup de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei naționale aprobat de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile Art. 27 (1) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației Nr.3035/ 2012 cu  modificările și completările ulterioare în acord cu tematica generală, a conținuturilor orientative pentru această etapă și a itemilor orientativi pentru realizarea subiectelor.   

Pentru a asigura obiectivitatea evaluării lucrărilor la proba scrisă, la toate etapele olimpiadei de istorie, cele două subiecte ale variantei alese vor fi tratate pe foi separate și evaluate independent.

Organizarea comisiilor la diferitele etape ale olimpiadei se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației Nr.3035/ 2012 cu  modificările și completările ulterioare precum și cu prevederile regulamentului specific al olimpiadei.

La etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București evaluarea lucrărilor se face conform unei proceduri stabilite de Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare.

Rezolvarea contestațiilor se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației Nr.3035/ 2012 cu  modificările și completările ulterioare.

La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București rezolvarea contestațiilor se face conform unei proceduri stabilite de Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare. În cadrul diferitelor etape ale olimpiadei, sunt admise contestaţiile în cazul cărora între nota iniţială şi nota de la contestaţii există o diferenţă de cel puţin 5 puncte în cazul sistemului de notare de la 0 la 100 puncte, respectiv 0,50 puncte pentru punctajul transformat în notă. Contestaţii sunt considerate admise atât prin creştere cât şi prin scădere. Notele acordate de comisiile de contestaţii, la oricare etapă a olimpiadei, sunt definitive.

După afișarea rezultatelor finale de după contestații, în situația existenței a cel puțin doi elevi care sau clasat pe locul I la etapa județeană/ sectoarelor municipiului București cu note generale egale, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, se aplică criteriul de departajare reprezentat de punctajul superior obținut de unul dintre elevi la subiectul/ itemul/ cerința cu cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem, la disciplina respectivă/ anul de studiu respectiv. În situația menținerii egalității după aplicarea acestui criteriu, următoarele criterii de departajare sunt constituite de punctajele superioare obținute de unul dintre elevi la subiectul/ itemul/ cerința cu al doilea cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem, la disciplina respectivă/ anul de studiu respectiv ș.a.m.d.

Dacă egalitatea persistă și după aplicarea acestor criterii, elevii vor participa la o probă de baraj.

Subcomisia de evaluare din județul/ sectorul municipiului București de proveniență el elevilor aflați în situația mai-sus menționată, va elabora subiectele și baremele, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județul/ sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține nota cea mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul/ sectorul la etapa națională, pe locul care revine acestuia, în conformitate cu prevederile Art. 15 alin. (3) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației Nr.3035/ 2012 cu modificările și completările ulterioare.

Deplasarea şi participarea în format fizic la faza naţională a Olimpiadei de Istorie a reprezentanților unui judeţ/ municipiul București, elev/ elevi şi profesor însoțitor, se vor face numai prin respectarea tuturor normelor/ regulilor, în vigoare, valabile pe teritoriul României, referitoare la alerta/ siguranţa epidemiologică. În acest sens, toţi reprezentanţii unui judeţ/ municipiul Bucureşti vor semna o declaraţie prin care îşi vor exprima acordul referitor la realizarea deplasării şi participării, prin respectarea tuturor normelor/ regulilor, în vigoare din România, referitoare la alerta/ siguranţa epidemiologică. Această declaraţie, cu acordul exprimat, va fi semnată şi de părinţii elevului/ reprezentantul legal al elevului. Originalul declaraţiei va ramane la dosarul olimpiadei de la inspectoratul şcolar, iar o copie a acesteia va fi înmânată de profesorul însoţitor secretarului Comisiei centrale a olimpiadei naţionale.

La etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale concursului.

Elevii vor avea acces în sălile de concurs în intervalul orar 09.00-09.30, pe baza carnetului de elev cu fotografia elevului și viza pe anul școlar în curs, precum și cu respectarea tuturor normelor/ regulilor, în vigoare, referitoare la organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare.

Baremele de evaluare și notare vor fi afișate în centrul de concurs.

Rezultatele inițiale obținute la etapa județeană vor fi afișate în centrul de concurs, în data de 18.03.2023.

             Contestațiile se depun la secretariatul centrului de concurs, luni 20.03.2023, în intervalul orar 12.00 – 15.00. 

Inspector școlar,

Prof.Dr. Ciprian-Gabriel ȘANDOR